چاپ کردن این صفحه

درمانهای جدید سلولهای بنیادی

درمان سلولهای بنیادی:

با بکارگیری تکنولوژی تعیین توالی نسل سوم، پژوهشگران انگلیسی روش نوینی جهت بررسی تطابق بافتی در پیوند سلول های بنیادین ابداع نموده اند که می تواند با افزایش موفقیت پیوند و کاهش عوارض پس از آن، انقلابی در عرصه پیوند سلول های بنیادین ایجاد نماید.

در این روش با استفاده از نمونه بزاق و نمونه خون فرد دهنده و گیرنده، تطابق بافتی آنها به سهولت و سرعت و با دقت بالایی انجام می گردد.

خواندن 1424 دفعه
شنبه, 26 دی 1394 15:49