aparat aparat telegram1  ar en fa

ساعت کار مرکـز :

شنبه تا 4شنبه: ساعت 8 الی 22 - 5شنبه ها: ساعت 8 الی 14

instagram takipçi satın al indoXploit shell PUBG Lite

قرارداد پژوهشی

قرارداد پژوهشی (3)

 

قرارداد اجرای طرح پژوهشی
ماده 1 : تعریف طرفین قرارداد:
1/1 اين قرارداد بر اساس مجوز شماره ...................مورخ .................... فی مابين شرکت نوین درمانگران آلا با شناسه ملی به نشانی با کد پستی به نمایندگی که از اين پس در این قرارداد مجری طرح ناميده مي شود
از يک سو و خانم / آقای فرزند با شماره شناسنامه صادره از شماره ملی که در این قرارداد سفارش دهنده نامیده ه می شود از سوی دیگر درتاریخ با رعایت شرایط زیر منعقد می گردد.
تبصره 1 : تغییر آدرس طرفین : هرگونه ابلاغ و یا اخطار به نشانی فوق قانونی بوده و در صورت تغییر آدرس بایستی ظرف مدت یک هفته کتبا اطلاع داده شود. در غیر اینصورت کلیه مکاتبات به نشانی فوق ابلاغ شده تلقی می گردد.
ماده 2: موضوع قرارداد:
".............................................................................................."
مطابق با پیش نویس طرح تحقیقاتی که توسط مجری و همکاران طرح امضا شده است و بر اساس مقررات شورای پژوهشی شرکت که در تاریخ به تصویب رسیده است و به شماره ثبت شده است.
ماده 3 : مدت قرارداد :
مدت اجرای کامل طرح پژوهشی از تاریخ....................................... لغایت.................................................به مدت..........................ماه می باشد و مراحل اجرایی آن به شرح مندرج در پیش نویس طرح تحقیقاتی می باشد.
تبصره 1 : تمدید مدت قرارداد با ارائه مدارک ودلایل موجه و تایید شورای پژوهشی شرکت امکان پذیر است .
تبصره 2 : مجری موظف است بر اساس جدول زمان بندی اجرای طرح بعد از گذشت یک سوم از زمان قرارداد نسبت به ارائه گزارش پیشرفت و در زمان خاتمه قرارداد نسبت به ارائه گزارش نهائی اقدام نماید.
ماده 4 : مبلغ قرارداد :
کل اعتبار پروژه ………….……………. شامل هزینه های حق الزحمه تحقیقاتی، آزمایشگاهی و خدمات قراردادی ، تهیه مواد و تجهیزات و ایاب و ذهاب و سایر هزینه های مندرج در جدول هزینه های طرح مصوب ماده 2 می باشد که پس از کسر هزینه ناظر و کسورات قانونی ( بر اساس قوانین و مقررات موجود و یا آنچه که بعدا وضع خواهد شد و به این قرارداد تعلق خواهد گرفت) به شرح ماده 5 به حساب شماره بانک ملت به نام مجری طرح پرداخت خواهد شد.
تبصره3: پرداخت ها در هر مرحله با دریافت گزارش پیشرفت کار و تایید ناظر طرح قابل انجام است .
تبصره 4: در صورت نیاز تا سقف حداکثر 25 درصد بیش از هزینه های پیش بینی شده در مراحل اول و دوم پرداخت با تایید شورای پژوهشی تامین اعتبار خواهد شد.

 

ماده 5 – کسورات :
1/5- از هر پرداخت به مجری طرح مبلغ مالیات تکلیفی طبق موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم کسرخواهد شد .
2/5-کلیه کسورات به عهده سفارش دهنده طرح می باشد .
3/5-در صورتی که مالیات ، عوارض ، حق بیمه اجتماعی و سایر حقوق دولتی ،برطبق قوانین و مقررات تغییرکندبر اساس قوانین اجراءو به تناسب بر اساس دستورالعمل های تعدیل خواهدشد.
ماده 6 : مراحل پرداخت:
25 درصد اول مبلغ کل اعتبار اولیه بلافاصله پس از تنظیم قرارداد طرح پس از ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ پیش پرداخت
50 درصد دوم مبلغ کل اعتبار اولیه پیرو درخواست مجری طرح منوط به ارائه گزارش پیشرفت اولیه کار طبق زمانبندی پیشنهادی در جدول گانت مندرج در طرح به همراه فرم تایید گزارش پیشرفت توسط ناظر
25 درصد سوم مبلغ کل اعتبار اولیه پیرو درخواست مجری طرح، منوط به اتمام طرح و ارائه گزارش نهایی و تایید ناظر طرح به همراه ارائه فاکتورهای خرید ، اقلام مصرفی ، پرداخت کارمزد همکاران و فرم تعهد اموالی نمودن اقلام غیر مصرفی و پس از کسر 3 درصد کل اعتبار طرح به عنوان حق الزحمه ناظر قابل پرداخت می باشد.

 

ماده 7 : فسخ قرارداد:
چناچه شورای پژوهشی شرکت به علت ارزیابی نتایج حاصله از اجرای طرح و یا سایر دلایل موجه نظر به فسخ قرارداد طرح داشته باشد ، مجری مکلف است ظرف مدت تعیین شده تسویه حساب کند و تکلیف وجوه و اموال و نتایج پژوهش را معین نماید.
ماده 8 : تعهدات مجری طرح:
1/ 9- انجام فعالیتهای علمی مرتبط با موضوع این قرارداد و پذیرش مسئولیت کمی و کیفی و انجام به موقع طرح می باشد .
2/ 9 -رعایت امانت ؛ استفاده بهینه و حفظ اموال و مدارکی که برای انجام موضوع قرار داد در اختیار مجری طرح قرار میدهد.
3/9- اسناد و مدارک و اطلاعاتی که به مناسبت انجام پژوهش کسب می گردد به عنوان امانت نزد مجری طرح بوده و حق ارائه آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرندارد
4/9- امکانات لازم و تسهیلات قابل قبول جهت نظارت ناظر طرح را فراهم نماید .

ماده10- حل اختلاف :
در صورت فسخ قرارداد در هر مرحله از پیشرفت طرح اعم از اینکه به نتیجه نهایی رسیده یا نرسیده باشد مجری مکلف است که کلیه نتایج حاصله ار اجرای طرح تحقیقاتی موضوع این قرارداد را تسلیم نماید
تبصره 10 : هر گاه لغو یا فسخ قرارداد به علت قصور و یا عدم برداخت مالی باشد شرکت حق دارد خسارات وارده را به هر طریق که مصلحت بداند تامین و وصول نماید و طرفین بدون هیچ گونه عذری موظف به قبول آن می باشند
ماده 11- فورس ماژور :
در صورت بروز حالت فورس ماژور و وقوع حوادثی مانند زلزله ، سیل ، طوفان جنگ ، اتش سوزی و غیره ... و وضعیت موثر در ایفای تعهدات موضوع این قرارداد گردد تعهدات طرفین تا رفع حالت مذکور به حالت تعلیق در می آید و پس از آن حسب مورد با مذاکره فی ما بین نسبت به فسخ و تسویه حساب یا ادامه اجرایی قرارداد اتخاذ تصمیم می شود.
ماده12- اقامتگاه قانونی طرفین:
نشانی طرفین همان است که در قرارداد درج شده است و در صورتیکه هریک از طرفین آدرس خود را تغییر دهد ، موظف است ظرف مدت 48 ساعت طرف دیگر را کتباً در جریان امر قرار دهد. در غیر اینصورت ارسال کلیه اسناد به نشانی مندرج در قرارداد قانوناً ابلاغ محسوب می گردد.
ماده 15- تاریخ و نسخ قرارداد :
این قرارداد در4 نسخه15 ماده و چهار صفحه در تاریخ ............................. بین طرفین امضاء منعقد گردید و هر چهار نسخه آن معتبر و در حکم واحد خواهد بود .

 

 

شرکت نوین درمانگران آلا سفارش دهنده

اطلاعات مرکز

آدرس: اصفهان - خیابان شمس آبادی-چهارراه قصر-مجتمع قصرنور-طبقه 5-واحد501
تلفن‌های تماس: 32240047-031 - 09130748424
تلفن گویا: 9730361
فکس  : 03132240047
کدپستی: 3165844567
ایمیل: info@novintahlilgaran.com

map

رفتن به بالا