aparat aparat telegram1  ar en fa

ساعت کار مرکـز :

شنبه تا 4شنبه: ساعت 8 الی 22 - 5شنبه ها: ساعت 8 الی 14

instagram takipçi satın al indoXploit shell PUBG Lite

راهنمای جامع تشخیص ودرمان دیابت

مقدمه:
فعالانه در تدوین و انتشار معیارها، رهنمودها و اسناد مربوط به مراقبت از افراد مبتلا به 1(ADA) « انجمن دیابت آمریکا »
دیابت شرکت داشته است. این بیانیه ها در یک یا چند نشریه ي حرفهاي انجمن منتشرشده اند.

مجموعه ي کنونی شامل تمام
در ارتباط با کار بالینی است، و به این ترتیب منبعی سهل الوصول و « انجمن دیابت آمریکا » مقاله هاي بیان نظرات جاري
درعین حال باارزش براي تمام کارکنان شاغل در امر مراقبت از افراد مبتلا به دیابت وخود بیماران محسوب میشود.

 انجمن » شامل مقالههاي بیان نظرات است، که بیانگر نظرات رسمی « توصیههاي بالینی انجمن دیابت آمریکا »
کمیتهي حرفهاي و کمیتهي اجرایی » هستند. این نظرات در قالب مقالههاي مروري رسمی که از سوي « دیابت آمریکا
2 مورد تصویب قرارگرفته، بیانشدهاند. بیانیههاي اتفاق آرا و مرورهاي تخصصی ازجمله توصیههاي « هیئت مدیره
انجمن دیابت » بهحساب نمیآیند؛ با این حال آنها نیز تحت سرپرستی و نظارت « انجمن دیابت آمریکا » رسمی
و توسط کارشناسانی که از آنها دعوت بهعمل آمده تهیهشدهاند. « آمریکا
در طول سال بیانیههاي اعلام مواضع جدیدي منتشرمیشوند و آنهایی هم که پیش از این انتشاریافتهاند مورد
بازنگري قرارمیگیرند، یا اینکه ممکناست بهکلی کنار گذاشتهشوند. ازاین روست که این مجموعه همهساله
پذیرفتهشدهاند: « انجمن دیابتآمریکا » منتشرمیشود. تعریفهاي زیر براي گزارشهاي مندرج در این مجموعه از سوي
یا باورهاي رسمی مندرج در مقالههاي بیان نظرات، « انجمن دیابت آمریکا » مقالههاي بیان نظرات: نقطهنظرهاي
و سایر « انجمن دیابت آمریکا » پیرامون موضوعات علمی یا پزشکی مرتبط با دیابت هستند؛ و به تناسب در نشریات
و سپس « کمیتهي حرفهاي » نشریات علمیپزشکی مرتبط منتشرمیشوند. مقالههاي بیان نظرات باید از سوي
« انجمن دیابت آمریکا » مورد بازبینی و تصویب قرارگیرند. مقالههاي بیان نظرات « کمیتهي اجرایی هیئت مدیره »
بهطور معمول مبتنی بر يك مقالهي مروري تخصصی پیوسته به آنها هستند و همهساله مورد بازبینی قرارمیگیرند.

خواندن 1446 دفعه
پنج شنبه, 15 بهمن 1394 22:14 چاپ

نظرات (0)

تاکنون نظری برای این مطلب ارسال نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

در قالب میهمان نظر خود را ارسال کنید. ثبت نام کنید یا وارد شوید به حساب کاربریتان.
0 Characters
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location

اطلاعات مرکز

آدرس: اصفهان - خیابان شمس آبادی-چهارراه قصر-مجتمع قصرنور-طبقه 5-واحد501
تلفن‌های تماس: 32240047-031 - 09130748424
تلفن گویا: 9730361
فکس  : 03132240047
کدپستی: 3165844567
ایمیل: info@novintahlilgaran.com

map

رفتن به بالا